Accessibility Tools

Jačanje mehanizama sprječavanja i zaštite od spolnog uznemiravanja na radnom mjestu kroz izgradnju kapaciteta i međuresornu suradnju

Cilj

Projekt izravno pridonosi rješavanju problema spolnog uznemiravanja (SH, prema eng. sexual harassment) na radnom mjestu, koji predstavlja rasprostranjen i nedovoljno prijavljen oblik rodno uvjetovanog nasilja u Europskoj uniji (EU). Projekt TEAMWORK 2 izravan je nastavak projekta TEAMWORK 1 (završen u travnju 2022.) koji je financiran iz Programa za prava, jednakost i građanstvo (REC, prema eng. Rights, Equality and Citizenship), unutar kojega su provedene istraživačke aktivnosti koje su doprinijele boljem razumijevanju problema spolnog uznemiravanja na radnom mjestu i izradi niza preporuka koje će pomoći njegovom boljem rješavanju na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta Teamwork 2 su:

 1. Bolje sprječavanje i rješavanje problema spolnog uznemiravanja na radnom mjestu kroz izgradnju kapaciteta posrednika koji djeluju kao „umnoživači“ koji će pomoći kompanijama i organizacijama da usvoje učinkovite interne politike (radni dio 2, WP2).
 2. Bolja zaštita žrtava / subjekata i ohrabrivanje da prijave slučajeve uznemiravanja uspostavom široko dostupnih usluga (radni dio 3, WP3).
 3. Jača međuresorna suradnja među agencijama i uspostava lokalnih / regionalnih / nacionalnih mreža koje doprinose sprječavanju i ublažavanju ovog problema (radni dijelovi 3 i 4, WP3, WP4).

Naposljetku, horizontalno načelo u provedbi projekta je promicanje rodne ravnopravnosti, raznolikosti i nediskriminacije.

Kontekst

Koji problem projekt nastoji riješiti?

Projekt TEAMWORK 1 jasno je ukazao da je spolno uznemiravanje duboko ukorijenjen problem u Europskoj Uniji, a čimbenici koji dovode do njega slični su u različitim zemljama. Glavni čimbenici su: 1) slab sustav zaštite u sve četiri zemlje (rascjepkanost zakonskih propisa, nedostatci u njihovoj provedbi, slaba suradnja između dionika zaduženih za sprječavanje i rješavanje ovog problema na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini), 2) nedovoljna osviještenost o problemu među poslodavcima i zaposlenicima, što je povezano i s nedovoljnim prijavljivanjem slučajeva uznemiravanja i nedostatkom pouzdanih statističkih podataka i 3) nedostatak struktura koje bi doprinijele kontinuiranom sprječavanju i ranom uočavanju slučajeva spolnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Dakle, projekt TEAMWORK 2 nastojat će riješiti glavne potrebe koje su istaknute u izvješćima iz prethodnog projekta, a to su:

 • potreba za osvještavanjem poslodavaca i zaposlenika i izgradnja njihovih kapaciteta za rješavanje problema;
 • potreba za boljim sprječavanjem i rješavanjem slučajeva uznemiravanja;
 • potreba za uključivanjem više dionika iz različitih sektora /meduresorna suradnja) i uspostava lokalnih / regionalnih / nacionalnih mreža za iskorjenjivanje problema.

Opći ciljevi

Projekt započinjem obukom za trenere i posrednike „umnoživače“ (WP2) u planiranju seminara izgradnje kapaciteta za uključene kompanije (WP3), kao i u procesu pružanja usluga službe za korisničku podršku (helpdesk) (WP3), ali i nakon prikupljanja podataka kako bi se ocijenio učinak intervencije.

Izradit će se rodno specifični pokazatelji kako bi se postigla jednaka zastupljenost i   nediskriminacija. Obuhvaćat će žene, muškarce, rodno raznolike osobe, osobe s invaliditetom i ostale manjinske skupine.  

Projekt TEAMWORK 2 sastoji se od sljedećih radnih dijelova (WP) čijom se provedbom nastoji postići sustavna promjena:

 1. Izgradnja kapaciteta za posrednike „umnoživače“ i međuresorna suradnja za promicanje najboljih praksi i unaprjeđenje preventivnih politika na nacionalnoj razini – obuka trenera (WP2)
 2. Poboljšanje zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja (na radnom mjestu) uvođenjem i širenjem novih usluga (WP3)
 3. Komunikacija i širenje rezultata, uključujući prekograničnu razmjenu, čime se omogućava međusobno korištenje i prijenos projektnih alata, načela i rezultata (WP4)

Partneri

 • Diesis

  Osnovan 1997., Diesis je jedna od najstarijih mreža specijaliziranih za razvoj socijalne ekonomije, socijalnog poduzetništva i inovacija. Mreža nastoji doprinijeti razvoju socijalne ekonomije u Europi i svijetu. Zajedno s našim članovima, podržavamo razvoj socijalne ekonomije, socijalnog poduzetništva i inovacija razmjenom znanja kroz suradničko učenje, izgradnju kapaciteta te međusektorsku i međunarodnu razmjenu dobrih praksi i istraživačkih aktivnosti.  

  Naš tim, koji sačinjavaju stručnjaci različitih profila, koji imaju različita osobna iskustva i dolaze iz raznih sredina, aktivno djeluje u provedbi aktivnosti koje se temelje na znanju (obuka, priprema projekata, savjetovanje i konzalting, tehnička pomoć i istraživačke aktivnosti). Kao poduzeće iz sektora socijalne ekonomije, glavni nam je cilj pomagati našim članovima, a ne uvećati dobit. Jedno od naših temeljenih načela je „jednakost i prava“, čiji je cilj promicati rodnu jednakost i zaštitu ljudskih prava.

 • Yambol Chamber of Commerce and Industry /YCCI/, Bulgaria

  Gospodarska i industrijska komora Yambol /YCCI/ iz Bugarske okuplja poduzetnike iz pokrajine Yambol, a utemeljena je 1993. Riječ je o neovisnom regionalnom ogranku Bugarske gospodarske i industrijske komore. Misija Komore je promicati razvoj povoljnog gospodarskog okruženja za razvoj poslovanja i poticati raznorazne poduzetničke aktivnosti. Komora podupire, predstavlja i štiti gospodarske interese svojih članova, pruža im brojne usluge, promiče europske i međunarodne integracije na regionalnoj razini. YCCI ima ključnu ulogu u izradi regionalnih politika u gospodarstvu, obrazovanju i trgovini.

  Kao nacionalno udruženje poslodavaca, YCCI redovno provodi ankete među poduzetnicima u regiji o bugarskim zakonskim propisima i politikama Europske unije te, kroz svoje strukture i sudjelovanjem na raznim forumima, predlaže zakonske promjene za poboljšanje propisa koji se odnose na gospodarstvo.

 • Surt

  SURT je ženska udruga sa sjedištem u Barceloni (Španjolska), s 30 godina iskustva u osnaživanju žena. Od samog osnutka, 1993. godine, SURT se nametnuo kao ženska udruga posvećena vrijednostima rodne ravnopravnosti, inkluzije, solidarnosti i društvenih promjena, a vodstvo udruge njome upravlja na transparentan, profesionalan i društveno učinkovit način.

  Organizacija nastoji pomoći ženama da ostvare svoja ekonomska, socijalna i kulturna prava, zalaže se za iskorjenjivanje rodne diskriminacije, promiče rodnu jednakost i osnaživanje žena, njihovu autonomiju i preuzimanje vodećih funkcija, iz jedne sveobuhvatne vizije koja obuhvaća različite dimenzije osnaživanja: u području gospodarstva, osobnog rasta i razvoja, života u zajednici te društvenog i političkog života.

 • CARDET

  CARDET je vodeći istraživački i razvojni centar u sredozemnoj regiji s globalnim iskustvom u obrazovanju odraslih, učenju stranih jezika, digitalnih vještina, inkluzije i izgradnje kapaciteta. Kao najveći neovisni neprofitni centar ove vrste sa sjedištem u Cipru, CARDET je neovisno povezan s brojnim sveučilištima i ustanovama diljem svijeta, npr. surađuje sa Sveučilištem Yale, Sveučilištem u Nikoziji i Međunarodnim savjetom za obrazovne medije. Naš tim, u partnerstvu s EEAEA-om, nedavno je izradio strategiju cjeloživotnog učenja za 2021.-2027. za Cipar, koja uključuje nekoliko ministarstava, vladinih agencija, socijalnih partnera te javnih i privatnih dionika.

 • Oxfam

  Oxfam je zapravo međunarodna konfederacija 20 organizacija koje surađuju s partnerima i lokalnim zajednicama u više od 80 zemalja. Vizija Oxfama je svijet bez siromaštva, u kojem su svi ljudi jednaki i cijenjeni, u kojem ostvaruju svoja prava kao punopravni građani i u kojem mogu donositi odluke koje se tiču njihovih života.

  Oxfam Italia sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim programima pomoći najranjivijim skupinama u kriznim situacijama (migrantska kriza i prirodne katastrofe), a poseban naglasak stavlja na sigurnu opskrbu hranom, osiguranje skloništa i smještaja te pristup zdravstveno ispravnoj i čistoj vodi. Oxfam Italia provodi nacionalne i međunarodne projekte s partnerima i ustanovama kao odgovor na rodno uvjetovano nasilje i za osnaživanje žena, djevojaka i LGBTQI+ osoba kako bi imali jednak pristup prilikama i pravima, surađuje s brojnim partnerima u Italiji i svijetu (npr. udruge za ženska prava, organizacije civilnog društva, feministički pokreti). 

 • KMOP

  KMOP, utemeljen 1977., jedna je od najstarijih organizacija civilnog društva u Grčkoj, s bogatim iskustvom pomoći korisnicima pružanjem izravnih socijalnih usluga i provedbom socijalnih inicijativa. KMOP je tijekom godina postao aktivan na globalnoj razini i djeluje u sedam zemalja, a stalne urede ima u Ateni, Solunu, Bruxellesu i Skoplju. Organizacija želi dovesti do pozitivnih promjena u društvu inovativnim intervencijama i kreiranjem učinkovitih socijalnih politika. Djelujući za društvo i u suradnji s društvom, može se reći da su ljudi u središtu svih KMOP-ovih aktivnosti. Organizacija aktivno podupire pojedince i zajednice pružanjem izravnih socijalnih usluga, provedbom inovativnih programa i otvaranjem novih obrazovnih prilika. Bogati istraživački kapaciteti organizacije i bliska suradnja s društvenom zajednicom KMOP-u omogućavaju bolje razumijevanje realnih društvenih izazova i, shodno tome, dovode do kreiranja učinkovitih i korisnih politika. KMOP je u posljednjih 15 godina uspješno proveo preko 300 uspješnih inicijativa, u suradnji s institucionalnim i privatnim donatorima.

 • IVEPE-SEV

  Institut za poduzetničko obrazovanje i obuku (IVEPE) neprofitna je obrazovna organizacija koju su 1980. osnovali vodeći grčki gospodarstvenici, na inicijativu Grčkog saveza poduzeća i industrije (SEV). IVEPE-SEV nudi pouzdano, priznato i visoko specijalizirano strukovno obrazovanje i obuku za radnike, nezaposlene, samozaposlene i pripadnike ranjivih društvenih skupina u Grčkoj i inozemstvu.

  IVEPE-SEV poznati je nacionalni centar za strukovno obrazovanje priznat od strane Nacionalne agencije za vrednovanje kvalifikacija i profesionalno usmjeravanje (EOPPEP) Ministarstva obrazovanja, znanosti i vjerskih pitanja te surađuje s eminentnim obrazovnim ustanovama i organizacijama (BINDT, IASSC, itd.), pružajući polaznicima svojih programa međunarodno priznate usluge.

 • PAPHOS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

  Gospodarska i industrijska komora grada Pafosa pravna je osoba prema grčkom građanskom pravu. Njen je rad propisan Zakonom o gospodarskoj i industrijskoj komori iz 1968. (56/1968 ), a riječ je o financijski neovisnom subjektu koji ni pod kakvim utjecajem države. 

  PCCI udruženje je ciparskih poduzetnika iz Pafosa, a njihove interesa predstavlja tako što Vladi i Parlamentu preko svoje središnje komore podnosi stajališta i mišljenja poslovne zajednice.

  Komora se financira iz članarine svojih članova, prihoda od izdavanja oznaka porijekla i usluga koje pruža.

  Danas PCCI broji preko 550 članova.

 • ADECCO TRAINING SRL

  Adecco Training (u 100%-om vlasništvu grupacije Adecco) jedan je od vodećih pružatelja obrazovnih usluga u Italiji. Od 2001. nudi niz sveobuhvatnih usluga profesionalnog usmjeravanja, srednjeg i visokog obrazovanja, služeći kao referentna točka za analitiku, savjetovanje, provedbu projekata rasta i razvoja, oslanjajući se na metodološki pristup koji se temelji na inovacijama. Metoda podučavanja u organizaciji stavlja polaznika u središte procesa obuke, čime preuzima odgovornost za razvoj vlastitih vještina. Osim toga, talijanski Adecco Training osmišljava i provodi projekte na razini EU-a. Brza integracija mladih i ranjivih osoba na tržište rada, zapošljivost i uključivanje na tržište rada i digitalne vještine samo su neke od tema kojim se ova organizacija bavila u nedavnim projektima.

 • Center for New Initiatives (CNI)

  Centar za nove inicijative (CNI) neovisna je i neprofitna organizacija utemeljena 1994. za izgradnju demokracije u Hrvatskoj koja provodi izborne medijske kampanje, kampanje za ženska prava, prava migranata i maloljetnika bez pratnje.

  Oslanja se na bogato iskustvo Centralno-istočne europske mreža za rodna pitanja (CEEGN) koja promiče demokraciju, ljudska prava i rodnu ravnopravnost u Središnjoj i Istočnoj Europi, u skladu s europskim vrijednostima i Strategijom EU-a za rodnu ravnopravnost.

  Najistaknutija aktivnost Centra je Korčulanska škola koja se odvija jednom godišnje u Hrvatskoj, na kojoj se raspravlja o aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim trendovima iz perspektive rodne ravnopravnosti. Vodstvo Centra i CEEGN-a ima širok utjecaj i iskustvo rada u multilateralnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, kao i u sklapanju strateških partnerstava na nacionalnoj razini i šire.

 • CGIL-TOSCANA

  CGIL TOSCANA

  CGIL TOSCANA je talijanski regionalni sindikalni savez koji predstavlja radnike iz svih industrijskih i uslužnih sektora. Ima važnu ulogu u zaštiti radnika od zakona slobodnog i nereguliranog tržišta. To postiže neprestanom izgradnjom i očuvanjem solidarnosti na radnom mjestu i među radnicima, zahvaljujući svakodnevnim aktivnostima koje se oslanjaju na predano predstavljanje radnika i aktivno pregovaranje.

  Sudjeluje u procesu pregovaranja na institucionalnoj razini i s poslodavcima kako bi se stvorila kultura rodne ravnopravnosti. Uloga udruge u projektu je izravna podrška i angažiranje poslodavaca te uspostava korisničke podrške, kao i osvještavanje korporativnog sektora i šire javnosti o problemu spolnog uznemiravanja na radnom mjestu.

 • DAF – united against violence

  „DAF – ujedinjeni protiv nasilja“ (Bugarska) neprofitna je nevladina udruga sa sjedištem u Plovdivu, Bugarska, koja promiče, štiti i osnažuje žene i djevojke u svim dimenzijama javnog i privatnog života kako bi one potpuno ostvarile svoj potencijal u ravnopravnom i pravednom društvu. Naglasak njihovog rada je na promicanju rodne jednakosti u bugarskom društvu i podizanje javne svijesti i razumijevanja o rodno uvjetovanom nasilju i diskriminaciji. DAF je vodeći nacionalni partner u uspješnoj provedbi projekta u Bugarskoj – riječ je o udruzi koja ima bogato iskustvo u pružanju podrške velikim kompanijama u uvođenju standarda rodne ravnopravnosti i nediskriminacije u svoje poslovanje.

  Stručnjaci smo u radu s predstavnicima bugarskog zakonodavnog tijela u kreiranju propisa o borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama, borbi protiv diskriminacije, ali i u korištenju regionalnih međunarodnim instrumenta zaštite ljudskih prava, kao što su Europska konvencija o ljudskim pravima (ECHR), Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR) i zakonodavstvo EU-a općenito.

 • SINDIKAT OBRAZOVANIE KAM KT PODKREPA (SEP)

  Sindikat „Obrazovanje“ (SEP) iz Bugarske dio je sindikalnog saveza Podkrepa. Blisko surađuje s Ministarstvom obrazovanja i znanosti i Ministarstvom rada i socijalne politike kada je riječ o izmjenama važećih propisa iz obrazovnog sektora te sudjeluje u izradi novih obrazovnih politika. Podkrepa je član Europskog sindikalnog odbora za obrazovanje (ETUCE) koji okuplja 132 europska sindikata iz obrazovnog sektora i organizacije Education International – najveće globalne zajednice učitelja i nastavnika. SEP broji preko 20 000 pojedinačnih članova iz svih bugarskih pokrajina. SEP-ova uloga u projektu je upoznavanje s najboljim praksama, ali i angažman posrednika „umnoživača“ osim članova sindikata koje obuhvaća sindikalni savez Podkrepa.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : CERV-2022-DAPHNE 101094241
Copyright © | Privacy policy