Accessibility Tools

Подобряване на механизмите за превенция и защита от сексуален тормоз на работното място чрез изграждане на капацитет и междуведомствено сътрудничество

Основна Цел

Проектът пряко допринася за справяне със сексуалния тормоз на работното място, който е широко разпространена и недостатъчно докладвана форма на насилие, основано на пола в целия Европейски Съюз (ЕС). Проектът TEAMWORK 2 е продължение на финансирания от REC проект TEAMWORK 1 (приключил през април 2022 г.), чиито изследователски дейности доведоха до по-добро разбиране на проблема със сексуалния тормоз на работното място и до набор от препоръки, които да допринесат за по-ефективното му адресиране на местно и национално ниво.

Проектът Teamwork 2 има следните специфични цели:

 1. Подобряване на превенцията и справянето със сексуалния тормоз на работното място чрез изграждане на капацитет на заинтересованите страни, които ще помогнат на фирмите/организациите да възприемат ефективни вътрешни политики (WP2).
 2. Подобряване на защитата на жертвите/оцелелите и предоставяне на възможност да докладват за проблема чрез създаване на нови широко достъпни услуги (WP3).
 3. Укрепване на междуведомственото сътрудничество и развитие на местни/регионални/национални мрежи, които допринасят за превенцията и намаляването на проблема (WP3, WP4).

И накрая, хоризонтален принцип на изпълнението на проекта е насърчаването на равенството между половете, многообразието и недискриминацията.

Обхват

Кой проблем цели да реши проектът?

TEAMWORK 1 показа, че сексуалният тормоз е постоянен проблем в целия ЕС и факторите, допринасящи за него, са сходни в различните страни. Основните фактори са 1) нестабилност на системата за защита във всичките четири държави (фрагментиране на законите, недостатъци в тяхното прилагане, ниско ниво на работа в мрежа между заинтересованите страни, занимаващи се с превенцията на сексуалното насилие и ответна реакция на местно, регионално и национално ниво), 2) ниско ниво на осъзнаване на проблема сред работодателите, както и сред работниците, което също е свързано с недостатъчно докладване и липса на надеждна статистика, и 3) липса на структури, които биха допринесли за текущата превенция и ранното откриване на сексуалното насилие на работното място.

По този начин проектът TEAMWORK 2 ще отговори на основните нужди, които са идентифицирани в изследователските доклади от предишния проект:

 • Необходимост от повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на работодателите, както и на работниците за адресиране на проблема
 • Необходимост от подобряване на превенцията и начините за справяне
 • Необходимост от мултидисциплинарен подход на заинтересованите страни и създаване на местни/регионални/национални мрежи, които да работят за изкореняване на проблема

Цели

Проектът ще започне с обучение на обучители и мултипликатори (WP2), планирайки семинари за изграждане на капацитет за фирмите (WP3), в процеса на предоставяне на услуги от Информационното Бюро (Helpdesk – WP3), както и когато се събират данни за измерване на въздействието на проекта.

Ще бъдат създадени специфични за пола индикатори, за да се гарантира равно участие и недискриминация, за достигане като до жени, така и до мъже и хора с различна полова идентичност, хора с увреждания и други хора от малцинствата.

TEAMWORK 2 ще реализира планираните работни пакети по-долу, за да внесе системна промяна:

 1. Изграждане на капацитет на мултипликатори и сътрудничество между агенции за насърчаване на добри практики и подобряване на националните политики за превенция – обучение на обучители (WP2)
 2. Повишаване на защитата на жертвите на насилие основано на пол (на работното място) чрез въвеждане и разпространение на нови услуги (WP3)
 3. Комуникация и разпространение, включително транснационален обмен, който гарантира възможност за размяна и използване на инструментите, подходите и резултатите на проекта (WP4)

Партньори

 • Diesis

  Основана през 1997 г., Diesis Network е една от най-големите мрежи, специализирани в подкрепа за развитие на социалната икономика, социалното предприемачество и социалните иновации. Diesis Network има за цел да допринесе за растежа на социалната икономика в Европа и по света. Заедно с нашите членове, ние подкрепяме развитието на социалната икономика, социалното предприемачество и социалните иновации чрез споделяне на знания чрез партньорско обучение, изграждане на капацитет, междусекторен и междудържавен обмен на добри практики и изследвания.

  С разнообразие от профили, опит и произход, екипът ни е активно ангажиран в прилагането на дейности, базирани на знания, като обучение, разработване на проекти, консултантски услуги, техническа помощ и изследвания. Като предприятие на социалната икономика нашата основна цел е да обслужваме нашите членове, а не да максимизираме печалбата си. Един от фокусите ни е „Равенство и права“, чиято цел е да насърчава равенството, основано на пола, и правата на човека.

 • Yambol Chamber of Commerce and Industry /YCCI/, Bulgaria

  Ямболска търговско-промишлена палата, България е организация на предприемачите от Ямболска област, създадена през 1993 г. Тя е самостоятелна регионална структура на Българската търговско-промишлена палата. Мисията на Палатата е да насърчава развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява различни бизнес дейности. Палатата подкрепя, насърчава, представлява и защитава икономическите интереси на своите членове, предоставя им различни услуги, насърчава европейската и международната интеграция на регионално ниво. ЯТПП има ключова роля в определянето на регионалната политика в областта на икономиката, образованието и търговията.

  Като национално представена работодателска организация, ЯТПП редовно проучва мненията на фирмите в региона относно регулациите в България и политиките на Европейския съюз, чрез своите структури и чрез участието си в различни форуми, предлага промени за подобряване на законодателството за икономическото развитие.

 • Surt

  SURT е женска организация със седалище в Барселона (Испания) с 30 години опит в работата за овластяване на жените. От самото начало, през 1993 г., SURT е женска организация, ангажирана с ценностите на равенството между половете, приобщаването, солидарността и социалната промяна, управлявана на прозрачна, професионална и социално ефективна основа.

  Организацията работи, за да направи ефективни икономическите, социалните и културните права на жените и да изкорени дискриминацията, основана на пола, да насърчава равенството между половете и овластяването на жените, тяхната автономия и лидерство, от цялостна визия, която включва различните измерения на овластяването: икономическо, личностно, общностно, социално и политическо овластяване.

 • CARDET

  CARDET е водещият изследователски и развоен център в средиземноморския регион с глобален опит в образованието за възрастни, изучаването на езици, дигиталните умения, приобщаването и изграждането на капацитет. Като най-големият независим център с нестопанска цел, базиран в Кипър, CARDET е независимо свързан с университети и институции от цял свят, като университета Йейл, университета в Никозия и Международния съвет за образователни медии. Нашият екип, в партньорство с EAEA, наскоро разработи стратегия за учене през целия живот 2021-2027 г. за Кипър, като ангажира няколко министерства, правителствени агенции, социални партньори и публични и частни заинтересовани страни.

 • Oxfam

  Oxfam е международна конфедерация от 20 организации, работещи заедно с партньори и местни общности в повече от 80 държави. Визията на Oxfam е справедлив свят без бедност, където хората са ценени и третирани еднакво, ползват се от правата си като пълноправни граждани и могат да влияят върху решенията, засягащи живота им.

  Oxfam Italia е ангажиран с национални и международни програми за подпомагане на най-уязвимите хора при извънредни ситуации (миграционна криза и природни бедствия), особено по отношение на продоволствената сигурност, сигурните убежища и достъпа до безопасна и чиста вода. Oxfam Italia изпълнява национални и международни проекти с партньори и институции, за да отговори на насилието, основано на пола, и да овласти жените, момичетата и LGBTQI+ хората, така че те да имат равен достъп до възможности и права, като си сътрудничи с много партньори в Италия и по целия свят (като като организации за правата на жените, местни организации на гражданското общество и феминистки движения). 

 • KMOP

  KMOP, основана през 1977 г., е една от най-старите организации на гражданското общество в Гърция, с богат опит в подкрепата на хора, чрез предоставяне на преки социални услуги и прилагане на социални инициативи. През последните години KMOP установи международно присъствие, като днес е активена в 7 държави и има постоянни офиси в Атина, Солун, Брюксел и Скопие. Организацията има мисията да оказва положително влияние в обществото чрез иновативни интервенции и ефективен дизайн на социална политика. Работейки с и за обществото, хората са в основата на действията на KMOP. Организацията активно подкрепя индивиди и общности чрез предоставяне на директни социални услуги, прилагане на иновативни програми и предлагане на образователни възможности. Обширния й изследователски капацитет, съчетан с тясно взаимодействие с обществото, осигурява задълбочено разбиране на реалните социални предизвикателства и на свой ред води до ефективен и въздействащ дизайн на политики. През последните 15 години KMOP успешно реализира повече от 300 въздействащи инициативи, подкрепени от институционални и частни донори.

 • IVEPE-SEV

  Институтът за индустриално и бизнес образование и обучение (IVEPE) е образователна организация с нестопанска цел, основана през 1980 г. от група големи гръцки индустриални фирми, след инициатива на Гръцката федерация на предприятията и индустриите (SEV). IVEPE-SEV осигурява надеждно, широко признатопрофесионално обучение на високо ниво и обучение през целия живот на служители, безработни, самостоятелно заети лица и хора от уязвими социални групи в Гърция и в чужбина.

  IVEPE-SEV е център за професионално обучение признат от Националната организация за сертифициране на квалификации и професионално ориентиране (EOPPEP) към Министерството на образованието, научните изследвания и религиозните въпроси и си сътрудничи с образователни институции и организации с международен престиж (BINDT, IASSC и т.н.), предоставяйки на тези, които се обучават, международно признати услуги.

 • PAPHOS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

  Търговско-промишлената камара на Пафос е юридическо лице по частното право. Тя работи съгласно специален закон Закона за търговско-промишлените камари от 1968 г. (Закон 56/1968) и е финансово независима, свободна от каквото и да е влияние от страна на държавата.

  PCCI е асоциация на кипърски бизнесмени от Пафос, чиито интереси асоциацията насърчава, като предоставя на правителството и парламента, чрез Централната камара, позициите и възгледите на бизнес общността в град Пафос.

  Финансовите ресурси на Камарата идват от абонаменти на нейните членове и от приходите от издаване на сертификати за произход, както и от редица услуги, които предоставя.

  Днес PCCI включва повече от 550 членове.

 • ADECCO TRAINING SRL

  Adecco Training (100% Adecco Group) е един от най-големите италиански доставчици на специализирани обучения. От 2001 г. предлага цялостна услуга за ориентиране, висше и продължаващо образование, действайки като отправна точка за анализ, консултация и изпълнение на проекти за растеж и конкурентоспособност, използвайки методологичен подход, основан на иновациите. Adecco Training възприема методология на преподаване, която поставя участника активно в центъра на обучението и го прави отговорен за собственото си развитие на умения. Adecco Training Италия отговаря за проектирането и поддръжката на проекти на ниво ЕС. Бързо интегриране на пазара на труда за младежи и уязвими групи; готовността за трудова заетост и включването на пазара на труда, цифровите умения са някои от темите, засегнати в последните проекти.

 • Center for New Initiatives (CNI)

  Центърът за нови инициативи (CNI) е независима организация с нестопанска цел, създадена през 1994 г. в подкрепа на изграждането на демокрация в Хърватия, ръководила е предизборни медийни кампании, кампании за правата на жените, мигрантите и непридружените деца.

  Основан още през 1994 г. Центърът днес представлява Мрежа за равенство между половете (CEEGN), която насърчава демокрацията, човешките права и равенството между половете в Централна и Източна Европа в съответствие с европейските ценности и Стратегията на ЕС за равенство между половете.

  Нейната водеща дейност е годишното училище в Корчула, провеждано в Хърватия, посветено на текущите политически, икономически и социални тенденции през призмата на равенството между половете. 

 • CGIL-TOSCANA

  CGIL TOSCANA

  CGIL TOSCANA е италианска регионална конфедерация на профсъюзите, представляваща работници от цялата промишленост и секторите на услугите. Играе важна роля за защита на труда от свободното и безусловно функциониране на пазара. Това се постига чрез непрестанната работа за изграждане и възстановяване на солидарността на работното място и между работниците, чрез ежедневната практика, съставена от конкретния ангажимент за представителство и договаряне.

  Той участва в договарянето с институции и компании за създаване и разпространение на култура на равенство между половете.
  Ролята му в проекта ще бъде пряко да подкрепя и ангажира работодателите и да отвори бюро за помощ, както и да повиши осведомеността относно сексуалния тормоз на работното място в корпоративния сектор и в обществото като цяло.

 • DAF – united against violence

  “Фондация ДА – обединени срещу насилието” (България) е нестопанска, неправителствена организация, базирана в Пловдив, България, работеща за насърчаване, защита и овластяване на жените и момичетата във всички сфери на обществения и личния живот, така че те да реализират потенциала си в едно справедливо и безпристрастно общество. Техният фокус е насърчаването на равенството между половете в българското общество и повишаване на обществената осведоменост и разбиране за насилието и дискриминацията, основано на пола. Фондация ДА ще бъде национален лидер за успешното внедряване на Teamwork 2 в България; има сериозен опит в подпомагането на големи компании да въведат стандарти за равенство между половете и недискриминация.

  Ние сме специализирани в работата с българското законодателство относно насилието над жени и момичета и дискриминацията, както и в използването на регионалните и международни инструменти за защита на правата на човека като ЕКПЧ, CEDAW, ICCPR, правото на ЕС.

 • SINDIKAT OBRAZOVANIE KAM KT PODKREPA (SEP)

  Синдикат „Образование” (СО), България, е част от Конфедерацията на КТ „Подкрепа”. Работи в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика по отношение на промените в настоящата образователна политика и участва в разработването на политики. КТ „Подкрепа“ е член на Европейския профсъюзен комитет по образование заедно със 132 учителски синдиката в цяла Европа, както и член на Education International – най-голямата международна учителска организация. Синдикат „Образование“ има над 20 000 индивидуални членове от всички региони на страната. Ролята на Синдиката в проекта ще бъде да повиши осведомеността за най-добрите практики по проекта, както и да достигне и ангажира като мултипликатори други синдикати, които са членове на КТ „Подкрепа“.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : CERV-2022-DAPHNE 101094241
Copyright © | Privacy policy